» بازدید واقعی پست تلگرام

بازدید پست بصورت واقعی
جذب مشتری
ارتقای کیفیت کانال


1k بازدید واقعی پست تلگرام
30,000تومان
پر سرعت
کاملا واقعی
pv خور
بدون ریزش
کاربران کاملا ایرانی
2k بازدید واقعی پست تلگرام
57,000تومان
پر سرعت
کاملا واقعی
pv خور
بدون ریزش
کاربران کاملا ایرانی
3k بازدید واقعی پست تلگرام
85,000تومان
پر سرعت
کاملا واقعی
pv خور
بدون ریزش
کاربران کاملا ایرانی
5k بازدید واقعی پست تلگرام
141,000تومان
پر سرعت
کاملا واقعی
pv خور
بدون ریزش
کاربران کاملا ایرانی
10k بازدید واقعی پست تلگرام
279,000تومان
پر سرعت
کاملا واقعی
pv خور
بدون ریزش
کاربران کاملا ایرانی

اهمیت بازدید پست های تلگرام

از بزرگترین معضلات اغلب کانال ها تعداد بسیار کم بازدید و ویو پست ها نسبت به اعضای کانال میباشد . در صورت بالا بودن مقدار ویو ها و تناسب بازدید با تعداد اعضا ، کانال پر مخاطب جلوه کرده و اعتماد مشتریان را جذب میکند. این موضوع بطور روانی بر کاربر تاثیر داشته و موجب افزایش اعتماد ، محبوبیت کانال و همچنین افزایش نرخ تبدیل بازدید کننده به  خریدار محصول یا دنبال کننده کانال خواهد شد.

شما میتوانید بازدید پست های خورد را بصورت واقعی افزیش دهید. با اینکار شما میتوانید در کنار افزایش بازدید پست های خود و اعتبار کانال مشتری نیز جذب کنید. این سرویس درکنار سرویس های افزیش ممبر واقعی اجباری میتواند باعث بهبود فوق العاده کسب و کار اینترنتی باشد.

شما میتوانید پست های خود را ارتقا بدهید و مخاطبان را تبدیل به مشتری های خود کنید.

تیم نئو در کنار شماست تا در سریع ترین زمان ممکن به شما کمک کند تا پست های خود را ارتقا دهید و بازدید واقعی فوق العاده ای در یافت کنید.