» ارسال انبوه پیوی تلگرام

جدیدترین روش تبلیغات تلگرامی که شما میتوانید محصولات فروشگاه خود یا هرگونه تبلیغات مجازی راه به اعضای گروه یا کانال هدف ارسال نمایید. لطفا در هنگام خرید در بخش توضیحات متن تبلیغاتی و هدف مورد نظر را ذکر کنید.


10k ارسال انبوه پیوی تلگرام

1,350 هزار تومان
 • سرعت بالا
 • ظرفیت بالا
 • پیوی تلگرام
 • بازاریابی دیجیتال

5k ارسال انبوه پیوی تلگرام

757 هزار تومان
 • سرعت بالا
 • ظرفیت بالا
 • پیوی تلگرام
 • بازاریابی دیجیتال

3k ارسال انبوه پیوی تلگرام

435 هزار تومان
 • سرعت بالا
 • ظرفیت بالا
 • پیوی تلگرام
 • بازاریابی دیجیتال

2k ارسال انبوه پیوی تلگرام

295 هزار تومان
 • سرعت بالا
 • ظرفیت بالا
 • پیوی تلگرام
 • بازاریابی دیجیتال

1k ارسال انبوه پیوی تلگرام

150 هزار تومان
 • سرعت بالا
 • ظرفیت بالا
 • پیوی تلگرام
 • بازاریابی دیجیتال